Tarieven

 

OPGELET NIEUW KANTOORADRES!!!

TERNINCKSTRAAT 13 bus C.1 - 2000 ANTWERPEN

BEL ONS +32 486 712 755

Afadilius wordt Lexalius


 WELKOM OP DE WEBSITE VAN 


Lexalius | Advocaten


Tarieven van Lexalius Advocaten


Goede afspraken maken goede vrienden...


De uiteindelijke tarieven en looptijd van een zaak zijn afhankelijk van verschillende factoren.


Een advocaat levert maatwerk in functie van de wensen van de cliënt. Daarom is het quasi onmogelijk om vooraf te bepalen wat een opdracht precies zal kosten daar de prestaties en de kosten sterk uiteen kunnen lopen van dossier tot dossier.


Transparante en correcte tarieven zijn belangrijk, zodat wij op basis van onze ervaring een inschatting kunnen geven.


De tarieven die door ons kantoor worden gehanteerd worden samengesteld uit ereloon, kantoorkosten en gerechtskosten.PRO DEODeze "pro deo" bijstand betekent dat de toegewezen advocaat geheel of gedeeltelijk kosteloos is.


Deze bijstand kan verleend worden in het kader van een gerechtelijke procedure.


Ze kan ook betrekking hebben op een advies, een administratieve procedure, een fiscale aangelegenheid en op bijstand buiten procedure, enz...


Of u recht hebt op bijstand van een advocaat in het kader van de tweedelijnsbijstand is afhankelijk van uw inkomen.


Sommige categorieën van personen hebben automatisch recht op kosteloze bijstand: minderjarigen, personen in hechtenis ea.


Dat u uw advocaat niet zelf of slechts gedeeltelijk voor zijn prestaties moet vergoeden, betekent niet automatisch dat de zaak u niets zal kosten: er zijn immers nog andere kosten, zoals de gerechtsdeurwaarder, administratieve kosten, enz...

 


U kan steeds een mondelinge of schriftelijk verzoek indienen tot aanstelling van een Prodeo- advocaat bij:


Bureau voor Juridische bijstand Antwerpen

Gerechtsgebouw

Bolivarplaats 20/15

2000 Antwerpen

www.balieantwerpen.be


U dient dan een recent attest van samenstelling van gezin en een recent bewijs van inkomsten (bijv. Attest werkloosheidsuitkering, ...) van de laatste 3 maanden van alle samenwonenden onder hetzelfde dak en van de ontvangen of betaalde onderhoudsgelden af te komen geven op ons kantoor.


Particulieren die aan de voorwaarden voldoen kunnen via het bureau voor juridische bijstand een beroep doen op een pro deo advocaat.


Lexalius Advocaten behandelt in principe geen pro deo dossiers.


Gelet op de persoonlijke benadering en de service op maat behandelen wij slechts zeer uitzonderlijke zaken binnen het pro deo systeem.

ERELOON


Het ereloon omvat naast de vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat, ook de vaste kosten van het kantoor zoals huur kantoor, aanschaf van wetboeken en juridische tijdschriften, informatica en communicatie-infrastructuur, secretariaat.


De advocaat kan zijn ereloon berekenen op drie wijzen:

a.

Wij hanteren een indicatief basisuurtarief van 150,00 euro, waarop in onderling overleg vele variaties mogelijk zijn, naar boven doch tevens naar beneden. Zo´n variatie is mogelijk rekening houdend met de aard van de zaak, de snelheid waarmee dient ingegrepen te worden, het resultaat van de gevoerde procedure, de moeilijkheidsgraad van het dossier, de draagkracht van de cliënt, de goede zakenrelatie. Opdat u uw betalingen beter zou kunnen verspreiden, werken we met provisies, die u betaalt naarmate uw zaak vordert.


b.

De advocaat kan zijn ereloon ook begroten overeenkomstig de waarde van de zaak per schijf volgens de volgende schaal:

van 0 € tot 7.500 € : 15%

van 7.501 € tot 75.000 € : 10%

van 75.001 € tot 150.000 € : 8%

van 150.000 € tot 300.000 € : 6%

meer dan 300.000 € : 4%


c.

Ook kunnen  wij tenslotte forfaitaire vergoeding per prestatie of een gefixeerd tarief hanteren. Dit  wordt voorafgaandelijk met de cliënt in gemeen overleg besproken waarbij vervolgens de concrete modaliteiten worden overeengekomen. deze formule wordt voornamelijk gehanteerd voor standaardprocedures zoals achterstallige huurbetalingen, invorderingen openstaande facturen... Ook voor andere zaken kan gewerkt worden met een vast bedrag en een daaraan verbonden "succesfee" bij positief resultaat.


Wij hanteren hoofdzakelijk een uurtarief maar in sommige zaken kan ook met een afgesproken forfait of met een percentage op het resultaat worden gewerkt.


Bij de eerste raadpleging worden bij voorkeur de gehanteerde tarieven contractueel vastgelegd.


Dit kan eventueel gebeuren via het standaardcontract ter beschikking gesteld door de Orde van Vlaamse Balies.

DOSSIERKOSTEN


Onze dossierkosten worden als volgt in rekening gebracht:

 • dossierkosten (éénmalig) : 125,00 EUR
 • brieven/dactylografie: 11,00 EUR per zending
 • verplaatsingskosten: 0,50 EUR per km
 • aangetekend schrijven: 18,59 € per brief
 • gerechtskosten: de reële kostprijs
 • uitgaande brieven enkel per fax: 4,00 EUR per zending
 • uitgaande brieven enkel per e-mai: l4,00 EUR per zending
 • tikwerk andere dan briefwisseling: 9,00 EUR per blad
 • vertalingen aan uurloontarief
 • uitgaande faxberichten (1 tot 3 pagina’s): 1,25 EUR per zending
 • uitgaande faxberichten (4 pagina’s en meer: )2,50 EUR per zending
 • inkomende faxberichten (1 tot 3 pagina’s): 1,25 EUR per zending
 • inkomende faxberichten (4 pagina’s en meer):2,50 EUR per zending
 • uitgaande e-mailberichten (1 tot 3 pagina’s): 1,25 EUR per zending
 • uitgaande e-mailberichten (4 pagina’s en meer): 2,50 EUR per zending
 • inkomende e-mailberichten (1 tot 3 pagina’s): 1,25 EUR per zending
 • inkomende e-mailberichten (4 pagina’s en meer): 2,50 EUR per zending
 • kopie/scan, zwart-wit: 0,15 EUR per blad
 • kopie/scan, kleur0,25 EUR per blad
 • boekhouding : 1,25 EUR per verrichting
 • uitgaande telefoon naar vast toestel: 2,00 EUR per gesprek
 • uitgaande telefoon naar mobiel toestel: 2,50 EUR per gesprek
 • uitgaande telefoon naar het buitenland: 3,00 EUR per gesprek
 • gerechtskostenafhankelijk van het dossier
 • dossiereigen kostenafhankelijk van het dossier
 • archivering van het dossier: 40,00 EUR per dossier


Bij de afsluiting van het dossier  heeft de cliënt het recht op een gedetailleerd overzicht van de kosten en prestaties. Daarenboven worden in de loop van de procedures regelmatig gedetailleerde tussentijdse overzichten overgemaakt aan de cliënt, zodat deze niet voor onaangename verrassingen komt te staan.


De cliënt gaat er mee akkoord dat indien zijn provisies of ereloon niet worden betaald,  de advocaat zijn werkzaamheden zonder verwittiging tijdelijk stopzet en dit op risico van de cliënt.
ERELOON EN ONKOSTEN


ALGEMENE VOORWAARDEN


Lexalius Advocaten   doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale en vertrouwde dienstverlening te leveren onder de huidige algemene voorwaarden, tenzij partijen hiervan schriftelijk afwijken.


De overeenkomst tussen Lexalius Advocaten  en cliënt komt tot stand op het ogenblik dat de advocaat  zijn werkzaamheden aanvangt.


De cllënt verbindt er zich toe stipt alle gegevens en informatie, vergezeld met eventuele stukken, die vereist zijn om de optimale uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken, aan Advocatenkantoor Lexalius te verstrekken. Lexalius Advocaten staat niet in en is niet aansprakelijk voor de onjuiste, onvolledige en onvertrouwelijke informatie verstrekt door de cliënt.


Lexalius Advocaten   kan beroep doen op derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de  werkzaamheden en  dit in het belang van de cliënt.


Lexalius Advocaten   zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (normaal per twee maanden of naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen) worden gefactureerd aan  Cliënt, hetzij d.m.v. een provisienota, hetzij d.m.v. een staat van erelonen en kosten.


Tenzij afwijkend overeengekomen worden de   verrichte werkzaamheden aangerekend op basis van  de gepresteerde tijdseenheid volgens basisuurtarief.


Alle facturen en ereloonnota’s (excl. 21% BTW) zijn onmiddellijk betaalbaar, tenzij andere betalingstermijnen werden afgesproken. Bij niet betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % op jaarbasis. Op het onbetaalde saldo zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding van 15 % verschuldigd zijn, met een minimum van € 250,00. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.


Bij gebreke van ontvangst van de betaling binnen de 14 kalenderdagen na de vervaldatum van één enkele nota of staat zullen alle nota's en staten van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden en zal de advocaat niet gehouden zijn verdere diensten te verlenen volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen nota's en staten integraal werden vereffend, en daarbij zal de advocaat niet aansprakelijkheid kunnen worden gehouden voor de schade die daardoor mogelijks ontstaat.


Iedere aansprakelijkheid van Lexalius Advocaten    is beperkt  tot het bedrag van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


U kan onze algemene voorwaarden HIER raadplegen.


Uw partner in het recht

 

Copyright 2010-2018  © All Rights Reserved www.afadilius.be

Advocaat in Antwerpen - Advocatenkantoor in Antwerpen

voorheen afadilius.be